Zakelijke informatie

Stichting Kinder- en Jongerenrechtswinkel Leiden

RSIN: 809556686

Artikel 3 van de statuten geeft ons doel weer:

De stichting heeft ten doel:

  1. Het geven van informatie en advies aan (groepen) kinderen en jongeren bij problemen op juridisch gebied.
  2. Het ondersteunen, begeleiden en verlenen van daadwerkelijke rechtshulp aan kinderen en jongeren op juridisch gebied.
  3. De belangenbehartiging op juridisch gebied van kinderen en jongeren.
  4. Het geven van informatie over de rechtspositie van kinderen en jongeren aan verzorgers en opvoeders en aan personen en instanties, die zich met kinderen en jongeren bezig houden, mits dit niet schadelijk is voor de belangen van de kinderen en jongeren.
  5. Het signaleren van lacunes in de rechtspositie van kinderen en jongeren en het nemen en ondersteunen van initiatieven ter verbetering van de rechtspositie van de doelgroep kinderen.
  6. Benevens al het geen daar in de ruimste zin verband mee houdt.
  7. Het genoemde onder 3.1.1. tot en met 3.1.6. uit te laten voeren door studenten verbonden aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden die minimaal hun propedeuse Rechtsgeleerdheid hebben behaald, teneinde de praktische en theoretische vaardigheden van deze studenten te vergroten.

Alle medewerkers werken als vrijwilligers en ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden.

De huidige bestuurssamenstelling is:
Jeanny Dreef, voorzitter;
Nancy Stoke, penningmeester;
Aniek Schnitzeler, secretaris.

Klik hier om onze statuten te bekijken.